SUBVENCIÓ REBUDA!!!

 2 FEBRER 2021

Tenim bones notícies!! L’Ajuntament d’Esplugues ens ha otorgat la subvenció que vam demanar, al setembre d’enguany, pel projecte Cap nen/nena sense ordinador, per un import de 2.164,44€. 👍

Així que ens han subvencionat l’import íntegre (sense IVA) del projecte que vam escollir les famílies “Ordinadors portàtils per a tot l'alumnat” que van ser els 8 ordinadors portàtils que va comprar l’AFA el 24 de juliol del 2020.

Gràcies a aquesta subvenció podrem seguir invertint en l’educació de les nostres filles i fills en més projectes.

Més AFA, més escola! 💜

 

CAP NEN / SENSE ORDINADOR

 

Esplugues de Llobregat, 2 de setembre del 2020

 

Ordinadors portàtils per a tot l'alumnat

El projecte cap nen / nena sense ordinador.

 

Anualment dediquem una part dels ingressos que aconsegueix l’AFA, amb les quotes dels socis, per millorar i dotar a l'escola de material que necessiten per poder dur a terme totes les activitats del pla general educatiu.

Elaborem el llistat de propostes, que portem a debat a l’Assemblea General, parlant amb la direcció de l’escola per esbrinar quins recursos necessiten amb més prioritat.

El curs passat es van presentar vàries propostes, a través d'un procés participatiu de votació, el dia 16/7/2020, les famílies vam decidir el projecte: “Ordinadors portàtils per a tot l'alumnat”.

 

Enguany, la Junta de l’AFA demana una subvenció a l’Ajuntament d’Esplugues per cobrir el cost d’aquest projecte.

 

Sempre calen recursos, material i tecnologia. Aquest any, degut a la pandèmia que estem vivint, s'ha detectat la necessitat de consolidació de les noves tecnologies. Per intentar arribar a que tot l'alumnat disposi d'ordinadors portàtils a l'escola, de manera compartida durant la jornada escolar, en els moments que l’activitat i l’assignatura ho requereixi.

 

L’AFA ha realitzat aquesta compra, el dia 24 de juliol del 2020 per un import de 2.164,44€ abans impostos (2.618,44€ IVA inclòs). Per estar preparats per l’inici de curs, al setembre.

 

Avia’m si tot surt bé i ens concedeixen aquesta subvenció!!!💪

 

Bones Festes

Famílies del Gras i Soler... ja  s'està acavant aquest any...!! 

Aquest 2020 ha sigut una mica estrany, tots ho sabem. Ens hem vist abocats a viure una situació que no haguéssim imaginat mai i que ha fet trontollar les nostres creences i seguretats. 

Tot i que no ha estat fàcil, volem acomiadar-nos d'aquest any donant les gràcies a tota la comunitat educativa pel seu gran esforç a l'hora d'afrontar aquesta situació sobrevinguda que ens ha tocat viure. 

Gràcies famílies, gràcies escola.

El 2021 ens espera. Tot el que ens hem deixat de fer, il·lusions, experiències, reptes, trobades ... ens estan esperant el pròxim any per viure-les! Estem més forts i fortes i amb més ganes que mai per fer coses en pro del benestar dels nostres infants. Us voleu sumar?

Compartim el mateixos desitjos que els infants de P5: ESTAR JUNTS, ABRAÇAR ALS AVIS.

BONES FESTES!!

Ens veiem al 2021

AFA Gras i SolerACTA 1ª ASSEMBLEA CURS 20-21

 El passat dimecres 14 vam realitzar la nostra primera reunió d'aquest curs, que a més es va fer de manera virtual. Agraïm com sempre a les famílies que hi van poder assistir el seu suport i aportacions.

Us deixem l'Acta penjada en català i castellà.

👇👇👇👇👇👇


ACTA DE LA ASSEMBLEA GENERAL DE LA AFA DEL CEIP GRAS I SOLER

 

Sessió núm: 1/10-20

CarÀcter: ordinarIA

DATA: 14 D’ OCTUBRE DE 2020

HORARI: de 18.30 a 19:30 h

LLOC: REUNIÓ VIRTUAL

 

Assistència Junta:

Roser Martí, presidenta

Macarena Carrillo, secretaria

Minerva Cárdenas, tresorera

Vanessa Tarrés, vicepresidenta

Cristina Mínguez, vocal

Merche Cantero, vocal

 

Altres assistnets:

Laura, Montse, Marta, Jasmina, Maribel, Cristina, Yolanda, Guillermo, Mirta, Carmen, Carles Raquel, Tania Esther i Sandra.

 

S’han excusat d’assistir:

Pepa Guerra, vocal

 

Ordre del dia

 

1.     Presentació Membres de la Junta i quota de la AFA.

La presidenta fa la presentació dels membres de la Junta de la Afa als assistents a la reunió. S’anomenen les maneres de poder contactar amb la Junta: correu, bústia i Delegades de classe.

També explica que la quota d’aquest any es mantindrà en 30€ per nen per a les noves famílies; el càrrec de la quota es farà al mes de novembre. Així mateix es diu que les famílies que van fer el pagament de la quota corresponent al curs passat estaran exemptes aquest any.

2.       Estat de comptes.

La vicepresidenta exposa el detall de l’estat de comptes. Aquest any s’ha fet una compra d’ordinadors per l’escola per un import de 2.618 €. L’import restant al compte és de 4.789,89 €.

S’explica que s’ha fet la gestió de sol·licitar una subvenció a l’ajuntament i restem a l’espera de saber si ens la concedeixen.

3.     Extraescolars pel 2º trimestre.

La presidenta explica que de cara al trimestre vinent es farà la consulta a les famílies per veure si és possible realitzar extraescolars. Les extraescolars s’hauran de fer seguint els protocols de seguretat pel COVID-19, amb el mateix grup de classe i les activitats es veuran limitades a les següents: anglès, repàs, “Créixer amb art” (teatre), futbol, instrument individual, coral o robòtica.

La possibilitat de realitzar activitats extraescolars queda supeditada a veure l’evolució de la pandèmia i a la resposta de les famílies d’acord amb les seves necessitats. Al Novembre es farà la consulta mitjançant Dinantia i veurem si es poden realitzar.

4.     Calendaris i Castanyada:

Aquest any les fotos del calendari les faran les tutores i es necessitarà l’ajuda de les Delegades de classe pel cobrament i repartiment dels calendaris per curs.

A causa de la situació actual aquest any la festa de la Castanyada no podrà ser com en anys anteriors perquè no es representarà l’obra teatral de les famílies ni es repartiran les castanyes des de la AFA. Direcció està valorant altres activitats i ja informaran a les famílies de cada curs.

5.     Altres temes:

-La presidenta explica que la samarreta de P3 que es regala des de la AFA s’ha de repartir als proxims els pròxims dies als alumnes.

-L’any vinent es buscaran maneres de poder donar les autoritzacions amb firma digital o d’alguna altra manera que eviti haver d’imprimir i donar en mà les autoritzacions.

-El Consell escolar s’endarrerirà una mica perquè s’està pendent de rebre informació necessària.

-El claustre ha de veure com es realitzarà el concert de Nadal aquest curs i ja ens informaran més endavant.

6.     Servei de Menjador:

La responsable de “Com a casa” explica el servei de menjador.

Hi ha un monitor per cada grup estable excepte a 3r en el que hi ha un ajudant perquè és el grup més nombrós. Les taules estan separades i  s’han intercalat. Hi ha dos torns de menjadors: el primer torn és el de P3 a 2n i el segon torn de 3r a 6è. S’entra per una porta i la sortida es realitza per una altra porta diferent. Des de cuina se serveixen totes les safates i els nens no han de tocar res excepte la seva safata ja muntada. Es treuen la mascareta quan s’asseuen a menjar, i  en quant acaben se l’han de tornar a posar. Es renten les mans abans i després de dinar. A l’hora del joc cada grup estable té un material assignat exclusiu.

Els menús estan realitzats per una nutricionista; els plats es fan segons el pes que marca Sanitat per curs; els nens sempre poden repetir qualsevol plat.

Els dies d’excursió es preguntarà a les famílies per Dinantia si voldran fer l’ús de pícnic. La responsable explica que la coordinadora del menjador és la Cata amb la que es pot contactar mitjançant el telèfon:

661 001 803

7.     Loteria de Nadal

Igual que els calendaris, les Delegades de cada curs, o una altra persona voluntària, haurà de fer la venda i repartiment de la Loteria aquest any per classe. Es compraran menys números que altres anys perquè s’estima que la venda serà menor.

 

 

La presidenta aixeca la sessió, de la que, com a secretària, estenc aquesta Acta.

La Secretària                                                                                                                                          La Presidenta👇👇👇👇👇👇 CASTELLÀ

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA AFA DEL CEIP GRAS I SOLER

 

SessióN núm: 1/10-20

CarÁcter: ordinarIA

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2020

HORARIO: de 18.30 a 19:30 h

LUGAR: REUNIÓN VIRTUAL

 

Assistència Junta:

Roser Martí, presidenta

Macarena Carrillo, secretaria

Minerva Cárdenas, tesorera

Vanessa Tarrés, vicepresidenta

Cristina Mínguez, vocal

Merche Cantero, vocal

 

Otros asistentes:

Laura, Montse, Marta, Jasmina, Maribel, Cristina, Yolanda, Guillermo, Mirta, Carmen, Carles Raquel, Tania Esther y Sandra.

 

Se han excusado de asistir:

Pepa Guerra, vocal

 

Orden del día

 

1.     Presentación Miembros de la Junta y cuota de la AFA.

La presidenta hace la presentación de los miembros de la Junta de la Afa a los asistentes a la reunión. Se nombran las maneras de poder contactar con la Junta: correo, buzón y Delegadas de clase.

También explica que la cuota de este año se mantendrá en 30€ por niño para las nuevas familias; el cargo de la cuota se hará en el mes de noviembre. Asímismo se aclara que las familias que hicieron el pago de la cuota correspondiente el curso pasado estarán exentas este año.

2.       Estado de cuentas.

La vicepresidenta expone el detalle del estado de cuentas. Este año se ha hecho una compra de ordenadores para el colegio por un importe de 2.618€. El monto restante en la cuenta es de 4.789,89€.

Se explica que se ha hecho la gestión de solicitar una subvención al ayuntamiento y estamos a la espera de saber si nos la conceden.

3.     Extraescolares para el 2º trimestre.

La presidenta explica que de cara al trimestre que viene se hará la consulta a las familias para ver si es posible realizar extraescolares. La extraescolares se deberán hacer siguiendo los protocolos de seguridad por el Covid19, con el mismo grupo de clase y las actividades se verán limitadas a las siguientes: inglés, repaso, “Créixer amb art” (teatro), futbol, instrumento individual, coral o robótica.

La posibilidad de realizar actividades extraescolares queda supeditada a ver la evolución de la pandemia y a la respuesta de las familias en base a sus necesidades. En Noviembre se hará la consulta a través de Dinantia y podremos ver si es viable realizarlas.

4.     Calendarios y Castañada:

Este año las fotos del calendario las harán las tutoras y se necesitará la ayuda de las Delegadas de clase para el cobro y reparto de calendarios por curso.

Debido a la situación actual este año la fiesta de la Castañada no podrá ser como en años anteriores por lo que no se representará la obra teatral de las familias ni se repartirán las castañas desde la AFA. Dirección está valorando otras actividades y ya informarán de ello a las familias de cada curso.

5.     Otros temas:

-La presidenta explica que la camiseta de P3 que se regala desde el AFA se tiene que repartir en los próximos días a los alumnos.

-El año que viene se buscarán maneras de poder dar las autorizaciones con firma digital o de alguna otra manera que evite tener que imprimir y dar en mano todas las autorizaciones.

-El Consell escolar se atrasará un poco porque se está pendiente de recibir información necesaria.

-El claustro ha de ver cómo se realizará el concierto de Navidad de este año y ya nos informarán más adelante.

6.     Servicio de comedor:

La responsable de “Com a casa” explica el servicio de comedor.

Hay un monitor por cada grupo estable excepto en 3º en el que hay un ayudante porque es el grupo más numeroso. Las mesas están separadas y  se han intercalado. Hay dos turnos de comedor: el primer turno es el de P3 a 2º y el segundo turno de 3º a 6º. Se entra por una puerta y la salida se realiza por otra puerta diferente. Desde cocina se sirven todas las bandejas y los niños no han de tocar nada excepto su bandeja ya montada. Se quitan la mascarilla cuando se sientan a comer, y en cuanto acaban se la tiene que volver  poner. Lavado de manos antes y después de comer. A la hora del juego cada grupo estable tiene un material asignado exclusivo.

Los menús están realizados por una nutricionista; los platos se montan según el peso que marca Sanitat por curso; los niños siempre puede repetir cualquier plato.

Los días de excursión se les preguntará a las familias por Dinantia si querrán hacer el uso de picnic. La responsable explica que la coordinadora del comedor es Cata con la que se puede contactar mediante el teléfono: 661 001 803

7.     Lotería de Navidad

Al igual que los calendarios, las Delegadas de cada curso, u otra persona voluntaria, tendrá que hacer la venta y reparto de la Lotería este año por clase. Se comprarán menos números que otros años porque se estima que la venta será menor.

 

 

La presidenta levanta la sesión, de la que, como secretaria, extiendo esta Acta.

La Secretaria                                                                                                                                          La Presidenta


BENVINGUTS AL CURS 2020-21

 📢 Ja estem a punt d'iniciar el curs escolar que ens portarà noves dinàmiques que haurem de complir des del primer dia. Només entre tots/es podrem complir les mesures que ens permetran tallar les cadenes de transmissió 💪, per això cal saber què s’ha de tenir en compte a l'inici del curs escolar.BiblioRevolució al Cicle Superior

3 de març de 2020

Un dels objectius de la Comissió de la Biblioteca d'aquest curs, és apropar les jornades de la bibioRevolució als nens i nenes més grans de l'escola. Fer-los partícips d'altres activitats que els hi puguin semblar atractives dins el marc d'apropar el gust per la lectura a tots els nens i nenes. Pensant com i de quina manera es podia fer l'activitat de cara al cicle superior i que tingués alta participació i bona acceptació, el passat divendres es va dur a terme una activitat una mica diferent de les jornades  de contacontes que s'han fet fins ara.
Els nens i nenes de cicle superior van jugar a Endevinar contes i diferents jocs de taula: Party Junior, Código Secreto, Gestos.... També van poder gaudir d'un apetitós berenar superior! 😉

Gràcies a la Laura i la Maria, dues professores de cicle inicial que sempre estan disposades a col·laborar amb nosaltres.
També volem agrair el seu temps i dedicació a l'Elena, al TIS i a tot l'equip directiu de l'escola.
Notícies populars